Program Kongresu

Znaczenie kompetencji miękkich w codziennej praktyce i w aspekcie wypalenia zawodowego lekarza dentysty

Wykładowca(y):
prof. Andrzej Kiejna
Lek. dent. Artur Pitułaj

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw

Miejsce: Pawilon 7 - antresola, Sala 1.A

Data: 21.09.2019, Sobota

Godziny: 12:00 - 13:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

Zakres tematyczny:
Kompetencje miękkie jako nieodłączne narzędzie pracy lekarza dentysty.
Wypalenie zawodowe.

Wypalenie zawodowe „syndrom Burn Out” jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Wypalenie jest zjawiskiem wieloczynnikowym, chociaż czynnikiem kluczowym dla rozwoju wypalenia jest zgeneralizowane doświadczenie niepowodzenia w zmaganiu się ze stresem i obciążeniami emocjonalnymi wykonywanego zawodu. Wypalenie jest nie tyle bezpośrednim skutkiem przewlekłego stresu zawodowego, ile stresu nie zmodyfikowanego własną aktywnością zaradczą. Burnout-em najczęściej zagrożeni są ludzie, którzy w wykonywanie swojego zawodu wkładają dużo serca oraz energii. W zawodzie dentysty ciągle trzeba się doskonalić, podnosić kwalifikacje, uzyskiwać specjalizacje, budować gabinet. Obciążenie różnego rodzaju obowiązkami sprawia, że pasja zaczyna napotykać na zbyt wiele trudności i rozczarowań, mamy do spełnienia zbyt wiele ról, które musimy pogodzić.
W czasie wykładu przedstawione zostaną pojęcia kompetencji miękkich oraz korzyści wynikających z ich wykorzystywania w praktyce dentystycznej. Omówiona zostanie problematyka wypalenia zawodowego i ryzyka jego wystąpienia w zawodzie lekarza dentysty oraz kompetencje miękkie jako narzędzie walki z dentofobią, niechęcią pacjentów do leczenia stomatologicznego, jak i z wypaleniem zawodowym.

Uczestnik podczas wykładu zostanie zapoznany z pojęciem kompetencji miękkich i ich roli w budowaniu zaufania na linii lekarz dentysta-pacjent. Pozna psychologiczne mechanizmy doprowadzające do wypalenia zawodowego i nauczy się mu aktywnie przeciwdziałać. Uczestnikom zostaną przedstawione wyniki ankiet przeprowadzonych w I połowie 2019 r. wśród praktykujących lekarzy dentystów na temat użyteczności kompetencji miękkich oraz objawów wypalenia zawodowego.