Wystawca
Informacje dla realizatorów zabudowy

Warunki techniczne wykonania zabudowy indywidualnej stoiska podczas CEDE 2015
Zabudowa stoiska musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z :
► Regulaminem wystawy CEDE 2015 >pobierz tekst regulaminu<
► Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP sp. z o.o. >pobierz tekst przepisów<
Zatwierdzanie projektów stoisk
Projektant/Realizator zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Organizatorowi oraz działowi technicznemu MTP projekt stoiska.
Dokumentację można przesłać e-mailem na adres: info@exactus.pl

Karta informacyjna stoiska
Każdy realizator ma obowiązek przed rozpoczęciem montażu dostarczyć właściwemu dla danego pawilonu rejonowi MTP (Pawilony 7, 7A, 8, 8A - rejon I) wypełnioną kartę informacyjną  >pobierz kartę<

Godziny pracy pawilonów wystawienniczych w trakcie trwania montażu i demontażu.
Montaż stoisk
6 – 8 września 2015
w godzinach 7.00 - 24.00
9 września 2015 w godzinach 8.00 - 22.00
Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji godzin montażu oraz demontażu stoisk z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
Wszelkie „brudne” prace montażowe winny być zakończone do dnia 8 września 2015 r. do godz. 15.00. Niedostosowanie się zakończone nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem targów, do powyższego wymogu będzie i wykonania przez Organizatora prac porządkowych na koszt i ryzyko uczestnika targów / wykonawcy stoiska.
Realizator zabudowy indywidualnej jest zobowiązany do wykonania prac porządkowych (odkurzanie, sprzątanie, usunięcie foli ochronnych itp.) po zakończeniu montażu stoiska.

Demontaż stoisk
12 września 2015 w godzinach 18.00 - 24.00
13 września 2015 w godzinach 7.00 - 24.00
14 września 2015 w godzinach 7.00 - 16.00
Realizator zabudowy indywidualnej przedłużający prace montażowe poza godziny wymienione w regulaminie wystawy zostanie obciążony kwotą 350,00 zł + VAT, za każdą rozpoczętą godzinę przedłużenia oraz kosztami dodatkowej ochrony pawilonu.
Demontaż stoiska przed zakończeniem wystawy jest zabroniony, może rozpocząć się najwcześniej 2 godziny po zamknięciu wystawy dla zwiedzających.

Zasady wstępu i wjazdu na teren MTP dla realizatorów stoisk
Przedstawiciele realizatorów stoisk mają wstęp do pawilonów wystawienniczych na podstawie identyfikatorów montażowych oraz montażowych kart wjazdu.

Identyfikatory i karty wjazdu dla realizatorów zabudowy
Zamówienie identyfikatorów oraz kart wjazdu na czas montażu i demontażu należy złożyć przesyłając Organizatorowi wypełniony Formularz Z aplikacji -
>pobierz formularz Z <
Gotowe identyfikatory oraz karty wjazdu wydawane będą w recepcji wystawców mieszczącej się obok głównej bramy wjazdowej na teren MTP (wejście zachodnie) - >zobacz na planie<

Niedozwolone jest pozostawianie pojazdów na terenach targowych:
- podczas trwania targów – po godz. 19.00
- podczas montażu i demontażu – po godz. 24.00

Pozostawienie samochodu na terenie MTP poza w/w godzinami spowoduje założenie urządzenia blokującego koło oraz nałożenie kary porządkowej wysokości 200 zł. Kara porządkowa nie podlega fakturowaniu.

Zasady wjazdy na teren MTP w dniu zakończenia wystawy: 12 września 2015 Międzynarodowe Targi Poznańskie mając na uwadze sprawne  przeprowadzenie przez Państwa demontażu ekspozycji po zakończeniu targów proszą o dostosowanie swoich potrzeb transportowych do przedstawionych poniżej zasad wjazdu na teren  MTP:
1.Wjazd samochodów osobowych wystawców w dniu 12 wrzesień możliwy jest tak jak w pozostałych dniach targów na podstawie stałych kart wjazdu (wjazd tylko dla samochodów osobowych).
2. Wjazdy pojazdów w celu odbioru eksponatów, materiałów, elementów zabudowy itp. zostaną zorganizowane przez Wydział Ruchu Drogowego Policji bezpośrednio po godzinie 17.30.
3. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną pojazdy z miejsca wyczekiwania wyznaczonego na parkingu przy ul. Matejki 63 (P6)
4. Miejsce wyczekiwania dostępne będzie bezpłatnie od  7.00 – 12 września.
5. Prosimy o nie korzystanie 12 września z wielkogabarytowych środków transportu,
a jedynie z wymienionych niżej:
•    pojazdów ciężarowych o ładowności do 8 t i długości do 8 m, bez przyczep;
•    pojazdów dostawczych;
•    samochodów osobowych.
6. Duże pojazdy ciężarowe, pojazdy ciężarowe z przyczepami, inne wielkogabarytowe i specjalistyczne pojazdy zapraszamy od godziny 6.30 13 września. Wjazd na teren MTP bramą „1” od ul. Śniadeckich.

Jesteśmy przekonani, że przedstawione wyżej zasady przyczynią się do sprawnego poruszania się Państwa pojazdów po terenie MTP oraz szybkiego i bezpiecznego demontażu ekspozycji, a Państwa przychylność i dostosowanie się do nich skutecznie ograniczy ewentualne trudności.
PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI, ZWŁASZCZA PO ROZPOCZĘCIU DEMONTAŻU, NA ZABEZPIECZENIE DROBNYCH EKSPONATÓW I PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH NA STOISKACH ORAZ W POJAZDACH.

Parametry techniczne pawilonów wystawienniczych - >zobacz<

Kontakt z Organizatorem
Przedstawiciele Organizatora nadzorujący montaż i demontaż stoisk:
Dariusz Sobczak tel. kom. 668 828 838
Marek Wiktorowski tel. kom. 602 365 147

Telefony alarmowe
Państwowa Straż Pożarna tel. 112, 998
Telefon alarmowy MTP tel. 61 869 2112

Telefony służb technicznych i zabezpieczenia MTP
Połączenia z poszczególnymi służbami MTP można realizować wybierając numer 61 869 wraz z podanymi poniżej czterocyfrowymi numerami wewnętrznymi.

Przy korzystaniu z umiejscowionych na terenach targowych żółtych aparatów telefonicznych MTP wystarczy wybrać tylko czterocyfrowy numer wewnętrzny.

Telefony wymienione poniżej są czynne w czasie trwania targów oraz w okresie montażu i demontażu stoisk.
Wydział Zarządzania Obiektami tel. 2183, fax 2684
Dyżurny elektryk tel. 2277

Koordynatorzy rejonów:
rejon I tel. 2271, 2811, fax 2272
rejon II tel. 2228, 2813, fax 2082
rejon III tel. 2663, 2815, fax 2601
Kierownicy pawilonów:
pawilon nr 7 tel. 2582, 2875
pawilon nr 7A tel. 2283, 2876
pawilon nr 8/8A tel. 2572, 2786
pawilon nr 15 poziom 0 tel. 2315, 2877
pawilon nr 15 poziom 1 tel. 2316, 2878

Partnerzy