Polityka prywatności – Targi stomatologiczne CEDE 2023

Polityka prywatności Serwisu oraz Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies wraz z Informacjami dotyczącymi danych osobowych określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu należącego do Exactus Sp.j.

1. Informacje ogólne.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Exactus Sp.j. z siedzibą przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090731, NIP: 7250014679, REGON: 470502921, w związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do Exactus Sp.j. („Serwisy”) oraz aplikacji na urządzenia mobilne: CEDE („Aplikacje”), oraz korzystaniem z produktów lub usług Exactus Sp.j. udostępnianych przez Serwisy oraz Aplikacje. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Exactus Sp.j. będzie informować w Serwisach oraz Aplikacjach. Aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna w Serwisach należących do Exactus Sp.j.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera.

2. Przetwarzanie danych przez Exactus Sp.j.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji jest Exactus Sp.j. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji należy kierować bezpośrednio do Exactus Sp.j. na adres Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres info@exactus.pl z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Dane osobowe przetwarzane przez Exactus Sp.j. w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: partnerzy handlowi (np. wystawcy, sponsorzy), firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

3. Rodzaje danych przetwarzanych przez Exactus Sp.j.

1. Logi systemowe

W trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji Exactus Sp.j. automatycznie gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami dostępnymi za pomocą Serwisów lub Aplikacji, w tym logi systemowe zawierające:
datę, czas wizyty oraz IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie,
nazwę domeny,
typ przeglądarki,
typ systemu operacyjnego,
informacje na temat statystyki oglądalności danej strony internetowej, przeglądanych treści oraz ruchu na poszczególnych stronach.

2. Dane osobowe

Korzystanie z niektórych usług dostępnych w ramach Serwisów lub Aplikacji może zostać poprzedzone procesem rejestracji i wiązać się z koniecznością podania danych osobowych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. W takim przypadku niepodanie w ramach danej rejestracji wymaganych danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisów lub Aplikacji.

Korzystanie z płatnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w celu umożliwienia Exactus Sp.j. poprawnej realizacji zamówienia.

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Dane dotyczące transakcji internetowych np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV, są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

4. Cel przetwarzania danych przez Exactus Sp.j.

Dane zbierane automatycznie w trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji (opisanych w pkt 3 lit.1 powyżej) mają charakter danych anonimowych i przetwarzane są w celach statystycznych i pomiarowych w celu ulepszania Serwisów, Aplikacji oraz usług w nich oferowanych. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia anonimowych, zbiorczych zestawień statystycznych dotyczących, np.: liczby osób korzystających z Serwisów lub Aplikacji. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych, a nadanie im charakteru danych osobowych, np. poprzez połączenie z danymi osobowymi dostarczonymi Exactus Sp.j. w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji odbywa się jedynie po zaakceptowaniu odpowiedniego regulaminu oraz wyrażeniu odpowiedniej zgody przed skorzystaniem z Serwisów lub Aplikacji. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisów, Aplikacji oraz usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów lub Aplikacji przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane zgodnie z postanowieniami regulaminu lub szczegółowymi warunkami świadczenia danej usługi oraz po wyrażeniu odpowiednich zgód.

Dane osobowe dotyczące użytkownika Serwisu lub Aplikacji zebrane na podstawie uprzedniej zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej, promocyjnej i/lub informacji handlowych drogą elektroniczną od Exactus Sp.j. mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych Exactus Sp.j. lub podmiotów współpracujących z Exactus Sp.j.

5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów Exactus Sp.j.

Exactus Sp.j. na podstawie uprzedniej zgody klienta będzie przetwarzać jego dane podczas korzystania z usług świadczonych przez Exactus Sp.j. w zależności od statusu klienta:

Status Klienta

Przykłady przetwarzanych danych

Zwiedzający

Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane kontaktowe, historia wizyt

Gość

Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane kontaktowe, historia wizyt

Uczestnik Kongresu, konferencji

Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane kontaktowe, dane do faktury, historia wizyt

Uczestnik konkursu

Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane kontaktowe, historia wizyt

Wykładowca

Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane kontaktowe, dane do umowy, zdjęcie, cv, afiliacja, historia wizyt

Personel

Imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane do umowy

Wystawca

Nazwa firmy, profil działalności, dane kontaktowe, dane osoby do kontaktu, dane do faktury, historia zamówień

Firma zabudowująca

Nazwa firmy, dane kontaktowe, dane osoby do kontaktu, dane do faktury, historia zamówień

Przedstawiciel prasy

Imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, wydawnictwo, historia wizyt


Dane osobowe są przetwarzane w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Exactus Sp.j. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  1. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Exactus Sp.j.
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Exactus Sp.j., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Exactus Sp.j.
  Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej może być realizowany przez Exactus Sp.j. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail) lub pocztą.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 2. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Exactus Sp.j.wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 3. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Exactus Sp.j. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;<
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1.-6. i pkt 8.-9. powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Exactus Sp.j.
- na adres korespondencyjny: Exactus Sp.j., Al. Kosciuszki 17, 90-418 Łódź,
- na adres e-mail: info@exactus.pl
z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

8. Bezpieczeństwo

Exactus Sp.j. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Serwisów i Aplikacji, m.in. poprzez stosowanie odpowiednich procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników.

Informacje przekazywane przez użytkowników Serwisów i Aplikacji przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa danych osobowych rekomendujemy, aby wszelkie hasła do kont przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Exactus Sp.j. o takiej sytuacji.

9. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i mediach społecznościowych.
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i media społecznościowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google i Facebookużytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/, https://www.facebook.com/ads/preferences.

  10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Do poprawnego działania niniejszej strony www są wykorzystywane niezbędne pliki cookies. Dodatkowo jeśli użytkownik wyraził na to zgodę strona korzysta z plików cookie wydajności, analityki oraz marketingowych. W każdym momencie użytkownik może zmienić ustawienie plików cookie. Aby to zrobić wystarczy kliknąć w link "ciasteczka" umieszczony w stopce strony.
  2. Alternatywnie jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  3. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Microsoft Edge
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry