Informacje dla realizatorów stoisk – Wystawa Stomatologiczna CEDE 2023


Zgłoszenie realizatora zabudowy, zamówienie montażowych identyfikatorów / kart wjazdu.

Firma realizująca stoisko na CEDE 2023 dokonuje zgłoszenia on-line w »Panelu Wystawcy« wypełniając formularz Z.
Aby wypełnić formularz realizator musi wcześniej utworzyć konto w Panelu Wystawcy. Konta założone podczas poprzednich edycji CEDE są nadal aktualne.
Za pośrednictwem formularza firma:
– zamawia identyfikatory montażowe
– zamawia montażowe karty wjazdu
– załącza kopię polisy ubezpieczeniowej OC (zgodnie z regulaminem wystawy §12)

Zatwierdzenie projektu stoiska

Dokumentacja przesyłana do zatwierdzenia e-mailem na adres cede@cede.pl powinna zawierać:
– projekt stoiska, przynajmniej w dwóch rzutach z naniesionymi wymiarami, a w przypadku zabudowy powyżej 2,5m obliczenia statyczne i wytrzymałościowe podpisane przez osobę z uprawnieniami lub pieczątka osoby z uprawnieniami budowlanymi,
– oświadczenie realizatora zabudowy »pobierz oświadczenie«

Warunki techniczne zabudowy stoisk

Zabudowa stoiska musi zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z:
– Regulaminem wystawy CEDE 2023
– Przepisami technicznymi, przeciwpożarowymi i BHP obowiązującymi na terenie EXPO_Łódź
»przejdź do regulaminów«

Zamówienie usług technicznych

Zamówienie usług technicznych składa Wystawca lub Realizator zabudowy jeżeli jest płatnikiem za zamówione usługi. 
Zamówienia należy składać na formularzu E dostępnym w Panelu Wystawcy
Zamówienie dodatkowych usług, które nie są wyszczególnione w formularzu należy przesłać na adres e-mail cede@cede.pl po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

Montaż i demontaż stoisk

Montaż stoisk
17-18.09.2023  w godzinach 8.00 – 22.00
19.09.2023 w godzinach 8.00 – 23.00 - do godz. 15.00 muszą być zakończone wszelkie „brudne” prace montażowe.
20.09.2023  w godzinach 8.00 – 20.00 – w tym dniu zabronione są wszelkie „brudne” prace montażowe!
Niedostosowanie się, do powyższego wymogu spowoduje wykonanie przez Organizatora prac porządkowych na koszt i ryzyko wystawcy/wykonawcy stoiska.

Realizator zabudowy indywidualnej przedłużający prace montażowe poza godziny wymienione w regulaminie wystawy zostanie obciążony kosztami dodatkowej pracy pawilonu za każdą rozpoczętą godzinę przedłużenia oraz kosztami dodatkowej ochrony pawilonu. Zakres ochrony ustala Organizator.

Realizator zabudowy indywidualnej po zakończeniu montażu stoiska jest zobowiązany do wykonania prac porządkowych (odkurzanie, sprzątanie, usunięcie foli ochronnych itp.)

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji godzin montażu oraz demontażu stoisk z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Demontaż stoisk

23.09.2023 w godzinach 18.00 – 23.00 (*)
24.09.2023 w godzinach 8.00 – 15.00

(*) Demontaż stoiska przed zakończeniem wystawy jest zabroniony. Może rozpocząć się najwcześniej 2 godziny po zamknięciu wstępu na wystawę dla zwiedzających.

Po zakończeniu demontażu Realizator/Wystawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich pozostałości po demontażu oraz usunięcia w całości taśm montażowych z podłoża hali. Należy stosować wyłącznie taśmy pozwalające na ich całkowite usunięcie z posadzki.

UWAGA!
Zgodnie z punktem 7.2.7. Regulaminu Wystawy CEDE 2023 Wystawca/Wykonawca zabudowy stoiska zobowiązany jest do wywiezienia z terenu wystawy i utylizacji we własnym zakresie odpadów powstałych po zakończeniu demontażu stoiska, w przypadku gdy konstrukcja stoiska wykonywana jest z użyciem elementów drewnianych, płyt drewno-pochodnych min. typu OSB, HDF, HDM, konstrukcji kartongips i lub innych elementów konstrukcji gabarytowych.

Wystawca/Realizator za dodatkową opłatą może zlecić utylizację tych odpadów Organizatorowi tylko w przypadku, gdy Organizator posiada i potwierdzi taką możliwość. Kwota dodatkowej opłaty ustalona zostanie wg zasady: ilość m3 odpadów x cena 1m3 ich utylizacji.

Deklarację taką można złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w formularzu E lub w formularzu Z przed rozpoczęciem wystawy.

Naliczenie tej opłaty nie zwalnia Wystawcy/Wykonawca zabudowy stoiska z uiszczenia opłat z tytułu:
a) opłaty zryczałtowanej
b) opłaty za wywóz odpadów

Zasady wstępu na teren EXPO-Łódź, odbiór ID montażowych

Wstęp na teren EXPO-Łódź w czasie montażu i demontażu stoisk jest możliwy na podstawie identyfikatorów montażowych oraz kart wjazdu zamówionych w formularzu  Z – „Zgłoszenie realizatora zabudowy”. Po przyjeździe do EXPO-Łódź prosimy o kontakt z p. Markiem  Wiktorowskim w celu ich odbioru.

PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI, ZWŁASZCZA PO ROZPOCZĘCIU DEMONTAŻU, NA ZABEZPIECZENIE DROBNYCH EKSPONATÓW I PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH NA STOISKACH ORAZ W POJAZDACH.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Przedstawiciel Organizatora nadzorujący montaż i demontaż stoisk:
Marek Wiktorowski  tel. kom.: 602 365 147,  e-mail: m.wiktorowski@exactus.pl