Zabudowa indywidualna stoisk - informacje dla realizatorów

Zgłoszenie realizatora zabudowy indywidualnej
Z
amówienie identyfikatorów/kart wjazdu na czas montażu i demontażu

  Zgłoszenie realizatora oraz zamówienie identyfikatorów i kart wjazdu na czas montażu/demontażu należy złożyć wypełniając formularz Z dostępny w »Panelu Wystawcy«.
Aby wypełnić formularz Realizator musi wcześniej utworzyć konto w systemie on-line. Procedura rejestracji i tworzenia konta jest taka sama jak dla Wystawców CEDE 2018.
     

»
zobacz plan«
  Zamówione identyfikatory oraz karty wjazdu wydawane będą w Recepcji Wystawców mieszczącej się obok głównej bramy wjazdowej na teren MTP (wejście zachodnie).
Godziny pracy Recepcji Wystawców:
16 września 2018 - w godz. 7:00-16:00
17 września 2018 - w godz. 7:00-19:00
18 września 2018 - w godz. 7:00-18:00

19 września 2018 - w godz. 8:00-18:00
20 września 2018 - w godz. 8:00-17:00
21 września 2018 - w godz. 8:00-16:00

24 września 2018 - w godz. 7:00-16:00


recepcja_wystawców

Warunki techniczne wykonania zabudowy indywidualnej stoisk
Zabudowa stoiska musi zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z :
► Regulaminem wystawy CEDE 2018 »pobierz tekst regulaminu«
► Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. »pobierz tekst przepisów«

Ubezpieczenie realizatora Stoiska/Wystawcy
Zgodnie z regulaminem wystawy (p. 11) Wystawca/realizator zabudowy jest zobowiązany we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania targów, jak i na okres montażu i demontażu. Kopię polisy należy przesłać razem z formularzem Z.

Informacje do przygotowania projektu stoiska
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące powierzchni zamówionej przez Wystawcę (lokalizacja przyłączy, wymiary, kształt, dopuszczalna wysokość zabudowy, możliwość wykonania podwieszeń itd.) prosimy o kontakt pod adresem e-mail: cede@cede.pl
Parametry techniczne pawilonów wystawienniczych MTP »pobierz«

Zatwierdzanie projektów stoisk
Projektant/Realizator zabudowy zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Organizatorowi projekt stoiska. Dokumentację można przesłać e-mailem na adres: cede@cede.pl
Przypominamy, że zgodnie z "Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o."dokumentacja przesyłana do zatwierdzenia powinna zawierać
- oświadczenie wykonawcy zabudowy
- projekt stoiska, przynajmniej w dwóch rzutach z naniesionymi wymiarami, a w przypadku zabudowy powyżej 3,5m obliczenia statyczne i wytrzymałościowe podpisane przez osobę z uprawnieniami lub pieczątka osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Przyłącza oraz usługi dodatkowe dla zabudowy indywidualnej
Zamówienia przyłączy (elektryczne, wod-kan, sprężone powietrze, internet) składa Wystawca lub Realizator zabudowy jeżeli jest płatnikiem za zamówione usługi.
Zamówienia należy składać na formularzu E usługi techniczne dostępnym w Panelu Wystawcy

Oświadczenie realizatora stoiska

karta informacyjna  

Każdy realizator ma obowiązek przed rozpoczęciem montażu dostarczyć Organizatorowi lub właściwemu dla danego pawilonu rejonowi MTP (Pawilony 7, 7A, 8, 8A - rejon I) wypełnione oświadczenie realizatora stoiska.

Wypełnione oświadczenie można przesłać e-mailem na adres Organizatora cede@cede.pl dostarczyć osobście lub wypełnić je na miejscu przed rozpoczęciem montażu stoiska.

pobierz_oswiadczenie_przycisk    

Godziny pracy pawilonów wystawienniczych w trakcie trwania montażu i demontażu

Montaż stoisk

16 września 2018 w godzinach 7.00 - 24.00
17 września 2018 w godzinach 7.00 - 24.00
18 września 2018 w godzinach 7.00 - 24.00
19 września 2018 w godzinach 8.00 – 20.00 – w tym dniu zabronione są wszelkie „brudne” prace montażowe!

Realizator zabudowy indywidualnej przedłużający prace montażowe poza godziny wymienione w regulaminie wystawy zostanie obciążony kosztami dodatkowej pracy pawilonu za każdą rozpoczętą godzinę przedłużenia oraz kosztami dodatkowej ochrony pawilonu. Zakres ochrony ustala Organizator.

Realizator zabudowy indywidualnej po zakończeniu montażu stoiska jest zobowiązany do wykonania prac porządkowych (odkurzanie, sprzątanie, usunięcie foli ochronnych itp.)

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji godzin montażu oraz demontażu stoisk z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
Wszelkie „brudne” prace montażowe winny być zakończone do dnia 18 września 2018 r. do godz. 15.00.
Niedostosowanie się, do powyższego wymogu spowoduje wykonanie przez Organizatora prac porządkowych na koszt i ryzyko wystawcy/wykonawcy stoiska.

Demontaż stoisk
22 września 2018 w godzinach 18.00 - 24.00 (*)
23 września 2018 w godzinach 7.00 - 24.00
24 września 2018 w godzinach 7.00 - 16.00

(*) Demontaż stoiska przed zakończeniem wystawy jest zabroniony. Może rozpocząć się najwcześniej 2 godziny po zamknięciu wstępu na wystawę dla zwiedzających.

Po zakończeniu demontażu Realizator/Wystawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich pozostałości po demontażu oraz usunięcia w całości taśm montażoiwych z podłoża hali. Należy stosować wyłącznie taśmy pozwalające na ich całkowite usunięcie z posadzki.

Zasady wstępu i wjazdu na teren MTP dla realizatorów stoisk
Przedstawiciele realizatorów stoisk mają wstęp do pawilonów wystawienniczych na podstawie identyfikatorów montażowych oraz montażowych kart wjazdu.
Niedozwolone jest pozostawianie pojazdów na terenach targowych:
- podczas trwania targów – po godz. 20.00
- podczas montażu i demontażu – po godz. 24.00
Pozostawienie samochodu na terenie MTP poza w/w godzinami spowoduje założenie urządzenia blokującego koło oraz nałożenie kary porządkowej. Kara porządkowa nie podlega fakturowaniu.

ZASADY WJAZDU POJAZDÓW W OSTATNIM DNIU WYSTAWY tj. 22 września 2018r.
Międzynarodowe Targi Poznańskie mając na uwadze sprawne  przeprowadzenie przez Państwa demontażu ekspozycji po zakończeniu targów proszą o dostosowanie swoich potrzeb transportowych do przedstawionych poniżej zasad wjazdu na teren  MTP:
1. Wjazd samochodów osobowych wystawców w dniu 22 września możliwy jest tak jak w pozostałych dniach targów na podstawie stałych kart wjazdu (wjazd tylko dla samochodów osobowych).
2. Wjazdy pojazdów w celu odbioru eksponatów, materiałów, elementów zabudowy itp. zostaną zorganizowane przez Wydział Ruchu Drogowego Policji bezpośrednio po godzinie 17.00.
3. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną pojazdy z miejsca wyczekiwania wyznaczonego na parkingu MTP przy ul. Matejki (patrz mapka).
4. Miejsce wyczekiwania dostępne będzie bezpłatnie od godz. 7.00 – 22 września.
5. W dniu 22 września od godz. 17.00 na teren MTP możliwy będzie tylko wjazd niżej wymienionych pojazdów:
•  pojazdów ciężarowych o ładowności do 8 t i długości do 8 m, bez przyczep;
•  pojazdów dostawczych;
•  samochodów osobowych.
6.  Duże pojazdy ciężarowe, pojazdy ciężarowe z przyczepami, inne wielkogabarytowe i specjalistyczne pojazdy zapraszamy od godz. 6.30 23 września. Wjazd na teren MTP bramą „1” od ul. Śniadeckich.
Jesteśmy przekonani, że przedstawione wyżej zasady przyczynią się do sprawnego poruszania się Państwa pojazdów po terenie MTP oraz szybkiego i bezpiecznego demontażu ekspozycji, a Państwa przychylność i dostosowanie się do nich skutecznie ograniczy ewentualne trudności.
PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI, ZWŁASZCZA PO ROZPOCZĘCIU DEMONTAŻU, NA ZABEZPIECZENIE DROBNYCH EKSPONATÓW I PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH NA STOISKACH ORAZ W POJAZDACH.

Wydział Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu
Robert Latasiewicz
tel. +48 61 869-22-66    

Kontakt z Organizatorem
Przedstawiciele Organizatora nadzorujący montaż i demontaż stoisk:
Dariusz Sobczak tel. kom. 668 828 838
Marek Wiktorowski tel. kom. 602 365 147

Telefony alarmowe
Państwowa Straż Pożarna tel. 112, 998
Telefon alarmowy MTP tel. 61 869 2112

Telefony służb technicznych i zabezpieczenia MTP
Połączenia z poszczególnymi służbami MTP można realizować wybierając numer 61 869 wraz z podanymi poniżej czterocyfrowymi numerami wewnętrznymi.

Przy korzystaniu z umiejscowionych na terenach targowych żółtych aparatów telefonicznych MTP wystarczy wybrać tylko czterocyfrowy numer wewnętrzny.
Telefony wymienione poniżej są czynne w czasie trwania targów oraz w okresie montażu i demontażu stoisk.

Dyżurny Elektryk . tel. 61 869 2277

Inspektor Ochrony P. Poż.
tel. 4822 /691 017 572/
4920 /691 017 645/

Wydział Zarządzania Obiektami tel. 2183 /618692183/,

Koordynatorzy rejonów:
rejon I tel. 4811 /691023736/, 4812 /691024238/,
rejon II tel. 4228 /693029255/, 4814 /691024309/,
rejon III tel. 4815 /691024328/, 4816 /691024335/

Kierownicy pawilonów:
pawilon nr 7 tel. 4875 /691024970/
pawilon nr 7A tel. 4876 /691025219/
pawilon nr 8 tel. 4782 /691025347/
pawilon nr 8 A tel. 4786 /691025378/
pawilon nr 15 tel. 4976 /691023662/, 4977 /691023680/.